ALLMÄNNA VILLKOR – STYRKEFABRIKEN

Uppdaterad 140622

Medlemskap

Medlemskapet hos Styrkefabriken är personligt och ger dig tillgång till våra lokaler. Medlemskapet kan icke överlåtas av medlem till annan person. Det kan inte sägas upp i förtid utan löper enligt avtalad period. Avtalad period är den överenskomna tidsperiod som medlemskontrakt minst ska gälla, räknat från avtalat startdatum fram till bindningstidens slut. Styrkefabriken förbehåller sig rätten att ändra i utbud, öppettider, priser och allmänna villkor. Ingen ersättning utgår till medlem vid angivna förändringar. Medlem skall underrätta Styrkefabriken vid ändring av medlems personuppgifter. Styrkefabriken är inte ansvarig för information eller betalningskrav som inte når medlem på grund av ändrade uppgifter som Styrkefabriken ej informerats om. Genom undertecknande av detta avtal godkänner medlem registrering i Styrkefabrikens databas.

Avtalsstid autogiro

Medlemsskap på autogiro är ett tillsvidareavtal på minst 12 månader, och löper vidare till dess att uppsägning sker. Medlemsskap på autogiro som köpts till erbjudandepris kommer automatiskt justeras till ordinarie pris efter ett år. Uppsägning ska ske i Styrkefabrikens reception. Medlemskap på autogiro har tre månaders uppsägningstid efter bindningstidens slut, den 15:e varje månad är brytningstiden.

Betalningsvillkor

All löpande betalning sker i förskott, vid månadsdebitering är förfallodagen den 28 i varje månad. Undantaget om den tjugoåttonde (28) infaller på en helgdag då betalning kommer att belasta kontot närmaste bankdag innan förfallodagen. Om täckning saknas tillkommer påminnelseavgift vid varje tillfälle i enlighet med gällande lagstiftning. Styrkefabriken förbehåller sig rätten att vid utebliven betalning tillfälligt stänga av medlemskapet tills skulden är reglerad. Medlems betalningar kommer fortlöpa enligt avtalet, även om inpasseringen är spärrad tills skuld är betald. Bristande täckning vi autogirodragning anses som utebliven betalning. Styrkefabriken äger rätten till att överlåta medlems uteblivna betalning för indrivning till annan part. Om medlemen har ett kontokort registrerat till sitt konto hos Styrkefabriken så kan medlemens obetalda skulder dras ifrån det registrerade kontokortet.

Minimiålder för tecknande av autogiromedlemskap hos Styrkefabriken är 18 år. För medlemmar som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar medlemskontakt samt betalningsansvar för dennes räkning. I det fall medlem har ett studerandepris och medlem inte längre studerar, höjs avgiften till ordinarie pris och avtalet löper vidare.

Vid autogiroavtal med månadsbetalning måste medlem ha svenskt personnummer och legitimera sig med giltigt svenskt id-kort. Vid köp av medlemskap studerande skall giltigt csn-kort uppvisas. Vid köp av medlemskap senior skall giltig legitimation eller intyg uppvisas.

Medlemskap barn och ungdom

Minimiålder för att teckna medlemsavtal hos Styrkefabriken är 12 fyllda år. Träning för medlem mellan 12-14 år är endast tillåtet i sällskap av målsman och det krävs att målsman har ett giltigt träningskort hos Styrkefabriken. För medlem under 18 år ska målsman teckna medlemsavtalet. Målsman ansvarar för säkerhet och hälsa hos medlem under 18 år.

Vistelse av barn i Styrkefabrikens lokaler

Målsman som innehar giltigt träningskort hos Styrkefabriken är tillåten att ta med sitt barn/ungdom. Vistelse av barn i Styrkefabrikens lokaler sker under målsman ansvar. Medföljande barn/ungdom utan giltigt medlemskap är förbjuden att använda Styrkefabrikens träningsutrustning. Barn/ungdom skall undvika att vistas i träningslokalen och får inte störa andra medlemmar.

Passagetagg

Passagetagg hämtas i Styrkefabrikens lokal på Industrigatan 8 i Gnesta under receptionens bemannade tider. Passagetagg kan även postas mot en kostnad av 29 kronor. Passagetagg är en värdehandling som är strikt personlig och får ej nyttjas av annan person. Medlem som besöker Styrkefabriken ska registrera/identifiera sig genom passagetagg vid varje enskilt tillfälle, antingen via passagesystemet vid yttre och inre entrédörr eller i passageterminalen i receptionen. Vid förlust av passagetagg eller skada skall detta omgående anmälas till info@styrkefabriken.se. Ny passagetagg utfärdas mot en ersättning om 200 kr och kan hämtas vid nästa tillfälle receptionen är öppen.

Tider för vistelse inom Styrkefabrikens område

Medlem har endast rätt att vistas inom Styrkefabrikens lokaler inom angivna öppettider. Dessa öppettider kan komma att ändras under avtalsperioden. Medlem är strikt förbjuden hjälpa icke medlem att komma in i Styrkefabrikens lokaler. Styrkefabrikens lokal tänds och släcks utav automatik fem minuter före och efter öppning och stängning. Medlem ansvarar för att vara utanför byggnadens portar senast 23:05.

Ansvar olycksfall, förlust, skadegörelse

Styrkefabriken ansvarar inte för medlems eller andra besökares tillhörigheter. Styrkefabriken ansvarar inte för personskador vid olycksfall eller skador som orsakats av andra medlemmar eller personer. Medlemmen behöver själv se till att det redskapet man tränar med är i gott skick. Styrkefabriken tillhandahåller kundolycksfallsförsäkring genom Svedea. Styrkefabriken rekommenderar även medlem att teckna egen försäkring. All form av skadegörelse, vandalisering, eller vårdslöst beteende gentemot Styrkefabrikens medlemmar, lokaler eller träningsutrustning medför omedelbar avstängning.

Kameraövervakning

Vid tecknande av medlemsavtal godkänner medlem närvaro av övervakningskameror i Styrkefabrikens lokaler och anser att dessa inte kränker den personliga integriteten. Kameraövervakning sker dygnet runt och aktiveras av rörelse i lokalen. Materialet sparas i 30dagar. Materialet används endast när brott eller misstanke om brott skett, samt vid misstanke om olovliga träningar eller om Styrkefabrikens regler inte har följts.

Hälsotillstånd

Medlem och besökare ansvarar själv för att de är i lämpligt hälsotillstånd så att de kan tillgodogöra sig träning hos Styrkefabriken, utan risker. Medlem med en pågående infektion ska avstå från att träna på Styrkefabriken för medlems egen och andra medlemmars skull. Öppna sår skall hållas täckta.

Trivsel och föreskrifter

Det åligger medlem och besökare att informera sig om och följa de regler för trivsel och föreskrifter avseende träning som meddelas, skriftligen eller muntligen, av Styrkefabrikens personal. Medlem förutsätts alltid visa hänsyn och respekt till andra medlemmar eller personal. Styrkefabriken förbehåller sig rätten att neka personer att teckna medlemskap som Styrkefabriken anser kunna innebära negativa förutsättningar eller konsekvenser för Styrkefabrikens verksamhet, personal eller medlemmar. Styrkefabrikens lokaler är endast avsedda för träningsrelaterad verksamhet, medlem får t.ex. inte bedriva annan verksamhet eller på annat sätt uppehålla sig i lokalerna. Endast tränande medlemmar vistas på träningsytorna. Medlem ska bära rena kläder avsedda för träning samt skor endast för inomhusbruk. Smutsiga skor är förbjudet i träningslokalen. Medlem ansvarar för att hålla en god hygien som inte medför obehag för andra medlemmar. Medlem använder träningsredskap med aktsamhet samt rengör dem efter sig vid behov och lägger tillbaka dem när träning är avslutad. Lokalen lämnas i fint skick när träning är avslutad.

Personuppgifter

Styrkefabriken behandlar personuppgifter om medlem: personnummer, namn, adress, kontonummer vid autogiro, e-postadress, telefonnummer och träningsinformation såsom träningstillfällen lagras för administration och fullgörande av medlemskap samt för att sända information till medlem för informations- eller marknadsföringsändamål (tjänster eller erbjudanden). Medlem samtycker till att personuppgifterna lagras i Styrkefabrikens databas och att Styrkefabriken får kommunicera med medlem via telefon och e-mail så länge denne är medlem i Styrkefabriken. Personuppgifterna behandlas enligt GDPR (General Data Protection Regulation). Personuppgifter lagras under 36 månader efter inaktivitet, om inte medlem ber om radering.

Fakturering

Vid fakturering tillkommer en faktureringsavgift på 19 kr per faktura.

Dopning

Styrkefabriken skall vara fritt från droger och doping, det är strikt förbjudet. Medlem förbinder sig härmed att inte använda eller handha droger eller olagliga prestationshöjande preparat inom Styrkefabrikens lokaler. Styrkefabriken förbehåller sig rätten att oanmält iscensätta dopingkontroll alternativt kräva uppvisning av ett negativt dopingtest från läkare för fortsatt träning hos Styrkefabriken.

Ångerrätt och reklamation

Vid köp via hemsidan gäller distansavtalslagen. Medlem som är privatperson har rätt att inom 14 dagar från köptillfället (”ångerfristen”) kontakta Styrkefabriken om medlem ångrat sitt köp, medlem har då rätt att avsluta sitt medlemskap och få tillbaka eventuellt erlagt belopp för varor/tjänster. Detta under förutsättning att passagetagg är oanvänd utav medlem.

Vid köp via Styrkefabrikens hemsida har medlem rätt att reklamera enligt vanliga konsumenträttsliga regler.

Uppsägning

Styrkefabriken förbehåller sig rätten att omgående avbryta medlemsavtal om medlem inte följer överenskommelsen i enlighet med detta. I sådant fall förbehåller sig Styrkefabriken rätten att fakturera medlem på resterande belopp av årsabonnemang.

Övriga villkor

Force Majeure

Force Majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som part inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar part från fullgörelse av dess skyldigheter. Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under tillfredsställande förhållanden. Motparten skall omedelbart underrättas om det föreligger omständigheter som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse.

Giltighet av bestämmelserna

Medlem har på hemsidan godkänt att dessa bestämmelser ska gälla vid alla köp av Styrkefabrikens varor och tjänster via internet.